تهران

دکتر هلیا طایفه مهدی خان روانشناس بالینی

مشخصات

 • تاریخ ارسال: ۵/دی/۱۳۹۷

 • استان: تهران

 • شهر: تهران

 • بازدیدها: 741

 • نام و نام خانوادگی: هلیا طایفه مهدی خان

 • تخصص ویژه (سه مورد): روانشناس بالینی ،فردی و خانواده

 • شماره مجوز: 1863

 • آدرس: میرداماد ساختمان ۱۳۸ پزشکان طبقه ۴ واحد ۱۹

 • تلفن همراه: 09124970556

 • رشته تحصیلی: روانشناسی عمومی

 • مقطع تحصیلی: دکتری

 • نوع خدمات روانشناسی و مشاوره: نوع خدمات روانشناسی و مشاوره

 • سابقه فعالیت مشاوره/درمانگری: سابقه فعالیت مشاوره/درمانگری

 • سازمان صادرکننده مجوز: سازمان نظام روانشناسی

توضیحات

دکتر هلیا طایفه مهدی خان روانشناس بالینی

دکترای روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

تخصص دکتر هلیا طایفه مهدی خان

هنر درمانگر ، روانشناس فردی وروابط بین فردی ،اضطراب ،وسواس افسردگی
مشاوره کودک ونوجوان و خانواده مدرس دانشگاه علوم وتحقیقات، پیام نور ،وسابقه تدریس دردانشگاه علمی کاربردی .
رتبه یک دکتری_ برد تخصصی
مدرس مهارت های زندگی
تدریس کنسرواتوار،ارشد بازیگری از تربیت مدرس
هزینه وزیت متغیر در خدمات و باتوجه به وسع مراجع

رزومه دکتر هلیا طایفه مهدی خان

۱. ترجمه دو فصل از کتاب » مقدمهای بر روانشناسی اعصاب «، تحت نظارت دکتر مقدسی )روانپزشک(؛ تابستان ۵۸
۲. ارائه پایاننامه کارشناسی ارشد بالینی )موسیقیدرمانی( در مجله علمی ترویجی آرامش؛ زمستان ۵۸
۳. ارائه پژوهش ارزیابی اضطراب پیش از عمل جراحی بیماران قلبی در مجله روانشناسی استرالیا و نیوزلند به سرپرستی
دکتر مهدی فتحی )فوق تخصص بیهوشی قلب(؛ زمستان ۵۸
۴. ارائه طرح پژوهشی )بررسی آموزش مهارتهای ارتباطی والدین در افزایش رضایت زناشویی( به آموزش و پرورش
شهرستانهای استان تهران؛ بهار ۸۹
۸. ارائه پایاننامه کارشناسی ارشد به صورت پوستر در دومین همایش هنردرمانی ایران؛ پاییز ۵۵
۶. پذیرش دکترای تحقیقاتی از دانشگاه Osmania در هند با عنوان کاربرد موسیقیدرمانی با تخصص آواز کالسیک در
ارتقاء سطح سالمت روان؛ تابستان ۵۸
۸. جلب همکاری دانشجویان موسیقی علمی کاربردی تهران )کنسرواتوار( جهت اجرای پایاننامه کارشناسی ارشد. جمعآوری
مقاالت و سمینارهای دانشجویی در کالسهای موسیقی و موسیقیدرمانی و تشکیل کارگاههای آموزشی مربوطه؛ ۵۸-۵۸
۵. شرکت در اولین و دومین سمینارهای روانشناسی بالینی و کارگاههای وابسته به آن؛ زمستان ۵۴ و ۵۸
۸. شرکت در اولین و دومین سمینارهای هنردرمانی و کارگاههای موسیقی درمانی و تئاتردرمانی؛ پاییز ۵۸ و ۵۵ و قول همکاری آتی با جناب آقای دکترزاده محمدی جهت ایجاد رشته موسیقیدرمانی مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید
بهشتی تهران.

۱۹. شرکت در پنجمین همایش سالمت روان دانشجویان و کارگاه فراشناخت در درمان اختالالت اضطرابی؛ بهار ۵۸
۱۱. شرکت در همایشهای روانپزشکی در سالهای ۵۸ و۵۶ و کارگاهای اختالالت خلقی و افسردگی
۱۲. کارورزی در بیمارستان مهرگان از مهر ۵۸ تا زمستان ۵۸ و شروع به کار از بهار ۵۸ تا تابستان ۵
۴. تدریس موسیقی و موسیقیدرمانی در دانشگاه علمی کاربردی، واحد موسیقی تهران از زمستان ۵۶ تا زمستان ۸۹
۱۸. شرکت در نخستین همایش اشتغال افراد با آسیب بینایی و همکاری با انجمن علمی فرهنگی نابینایان ایران؛ تابستان ۵۵
۱۶. کارورزی و خدمات داوطلبانه در بیمارستان Lions Gate و همزمان تحصیل موسیقی و دروس پایه روانشناسی در
دانشگاه Capilano ونکوور کانادا؛ ۵۹-۵۲
۱۸. دورههای کارورزی روانشناسی اختالالت با بیماران MS و آسیبهای عصبی- شناختی با دکتر اسدهللا امرجی )متخصص
مغز و اعصاب(؛ ۵۸-۵۸
۱۵. فعالیت در کلینیک شخصی و دریافت نظام روانشناسی و مشاوره با شماره ۱۵۶۳ از پاییز ۵۵ تا کنون.
۱۸. همکاری با مؤسسه پرورش اندیشه – پیشرو به عنوان مشاور و روانشناس از بهار جاری تا کنون.
۲۹. دریافت نظام به شماره ۴۳۶ از انجمن هیپنوتیزم بالینی ایران و مجوز فعالیت هیپنوتراپی؛ زمستان ۵۵
۲۱. دریافت ID استادی موسیقی از وزارت علوم و فناوری به شماره ۵۶۹۸۹۴۶ در پاییز ۵۸
۲۲. اجراهای نمایشی و رسیتالی موسیقی در تئاتر شهر، خانه هنرمندان ایران، تاالر وحدت، دانشگاه و کلیسا )کانادا( از سال
۸۸ تا کنون، همراه با کسب دیپلم کارگردانی- بازیگری از مؤسسه زندهیاد استاد سمندریان.
۲۳. همکاری با مجله دانش یوگا و موفقیت و شادکامی تحت عنوان روانشناس و هنردرمانگر از تابستان ۵۸ تا کنون.
۲۴. عنوان پایاننامه کارشناسی مهندسی محیط زیست: آوای وحش و نقش آن در خلق آثار موسیقی؛ ۸۵ )واحد فنی مهندسی
تهران شمال(
۲۸. عنوان پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی: نقش فعالیت در گروه ُکر در کاهش نشانگان اختالالت روانی
دانشجویان هنر دانشگاه علمی کاربردی تهران؛ زمستان ۵۸ )دانشگاه علوم و تحقیقات(
۲۶. ارائه سرفصلهای مرتبط با رشته موسیقیدرمانی در سطح کارشناسی در کنسرواتوار تهران در دانشگاه علمی کاربردی،
واحد موسیقی تهران
۲۸. کسب رتبه ۶ در رشته مشاوره دانشگاه علوم تحقیقات تهران )سال ۸۹(
۲۵. پذیرش در رشته روانشناسی عمومی در دانشگاه محقق اردبیلی در تکمیل ظرفیت دانشگاه سراسری نیمه متمرکز )سال۸۱(
۲۸. دعوت به مصاحبه در رشته روانشناسی عمومی در آزمون سراسری نیمه متمرکز ۸۲
۳۹. پذیرش در رشته روانشناسی عمومی با رتبه یک )۱( هم در آزمون کتبی و هم در مصاحبه در دانشگاه علوم تحقیقات
تهران
۳۱. شرکت در کارگاه ۵ ساعته زوجدرمانی با رویکرد شناختی – رفتاری در مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۳۲. شرکت در کارگاه ۱۲ ساعته مشاوره پیش از ازدواج در مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۳۳. فعالیت در مرکز مشاوره دانشگاه علوم تحقیقات به عنوان مشاور و روانشناس )سال ۸۲-۸۳(
۳۴. تمدید پروانه تخصصی روانشناسی بالینی هر دو سال تا به حال
۳۸. همکاری با جناب آقای دکتر مسعود افضلی )روانپزشک( از سال ۵۸ تا سال ۸۲
۳۶. پذیرش طرح تحقیقاتی برای پایاننامه دکترا با عنوان بررسی اثربخش تئاتر پداگوژیک )تعلیم و تربیتی( در ارتقاء سطح
هوش هیجانی کودکان ۸ تا ۱۲ سال تهرانی
۳۸. دریافت مجوز برای ایجاد طرح تحقیقاتی دکترا در مدارس تهران با پایههای دبستان و راهنمایی، بیمارستانهای عرفان و
شهدا )بخش کودکان(، آموزشی هنری کودکان در تهران و مرکز تخصصی درمانی آتیه
۵. قبولی در کارشناسی ارشد تئاتر در دانشگا تربیت مدرس تهران، سال ۸۸؛ اتمام دوره آموزشی
۳۸. شرکت در کارگاه تخصصی مربیگری مهارتهای زندگی کودکان مبتنی بر نظریه انتخاب به مدت ۳۲ ساعت در انجمن
علمی روانشناسی تربیتی ایران؛ اسفند ۸۸
۴۹. شرکت در کارگاه تخصصی مصاحبه بالینی با کودکان به مدت ۵ ساعت در انجمن علمی روانشناسی تربیتی ایران؛ بهمن
۸۸
۴۱. شرکت در کارگاه آموزشی تفسیر نقاشی کودک به مدت ۸ ساعت در انجمن علمی روانشناسی تربیتی ایران؛ خرداد ۸۶
۴۲. شرکت در کارگاه واقعیتدرمانی در انستیتو ویلیام گالسر به مدت ۲۸ ساعت؛ فروردین ۸۶
۴۳. پذیرش و چاپ مقاله برسی اثربخشی تئاتر پداگوژیک بر ارتقاء سطح هوش هیجانى در کودکان ۸-۱۲ سال شهر تهران در
فصلنامه علمى-پژوهشى ابتکار و خالقیت در علوم انسانی؛ تابستان ۸۶
۴۴. پذیرش و چاپ مقاله اثربخشی تئاتر تعلیم و تربیتی بر هوش هیجانى و اجتماعی کودکان در مجله علمی-پژوهشى
روانشناسی اجتماعی؛ تابستان ۸۸
۴۸. شرکت در کارگاه آموزشی و علمی روش تدریس نیازمحور توسط دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب به مدت ۸
ساعت، خرداد ۸۸
۴۶. شرکت در کارگاه مربیگری مهارتهای زندگی در مؤسسه آموزش عالی مدت آزاد به مدت ۶۹ ساعت، تیر و مرداد ۸

آدرس

میرداماد-ساختمان۱۳۸پزشکان-طبقه۴-واحد ۱۹

 

سامانه معرفی بهترین روانشناس و مشاور در سراسر کشور
مخاطب گرانقدر سایت روانشناس ۲۰، اگر مایل هستید از خدمات روانشناسی این روانشناس و مشاور عزیز استفاده کنید لطفاً در زمان ارتباط با ایشان، نام سایت روانشناس ۲۰ را به عنوان معرف خود مطرح نمایید.

تلگرام روانشناس ۲۰ اینستاگرام روانشناس ۲۰

دیدگاه مراجعین

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. زمینه های مورد نیاز مشخص شده اند *

با موفقیت! با تشکر از ارسال دیدگاه شما ، پس از بررسی نمایش داده خواهد شد
شما ممکن است یکی از فیلد ها را خالی را بگذارید یا خیلی سریع می توانید ارسال کنید